Tisk článku

Logopedie nejen v době koronavirové

Ambulance klinické logopedie Nemocnice Kyjov poskytují péči klientům i v čase pandemie koronaviru. Na jaře, v době nouzového stavu jsme poskytovaly logopedickou péči přes videohovory. Tento způsob spojení nás mile překvapil. Děti byly v domácím prostředí uvolněnější a také se lépe soustředily, když nás sledovaly přes obrazovku mobilu nebo notebooku. Většina rodičů možnost spojení na dálku přivítala a byla spokojena, že v terapii můžeme pokračovat. V průběhu května začala opět přímá logopedická péče v našich ambulancích. Kupodivu i logopedie jde provádět s látkovou ochranou nosu a úst. Po nezbytně dlouhou dobu, kdy potřebujeme vidět na mluvidla, využíváme štítů a zástěny z plexiskla. Desinfekce je samozřejmostí. Řada dětí cvičení se štítem přijímá s nadšením a připadá si jako hasič, záchranář nebo kosmonaut.
Klinická logopedie se věnuje prevenci, diagnostice a terapii narušené komunikační schopnosti u osob všech věkových kategorií. Klinický logoped je nelékařským ambulantním specialistou ve zdravotnictví, skládá atestační zkoušky, stejně tak jako lékaři, a jeho povinností je další celoživotní vzdělávání. Jeho logopedická činnost je léčebně-terapeutickým procesem. Ve školství pracují speciální pedagogové se zaměřením na řeč, jejichž náplní je výchovně-vzdělávací proces. Kliničtí logopedové a speciální pedagogové by měli ve prospěch dítěte spolupracovat a vzájemně se doplňovat, jejich kompetence jsou rozdílné.
Našimi klienty jsou převážně děti předškolního věku, které mají potíže s výslovností hlásek. Ty mohou vznikat na podkladě nesprávných návyků při žvýkání, polykání a dýchání. Dále jsou to děti, které ještě ve 3 letech mluví velmi málo, užívají několik slov a nebo vlastní řeč nesrozumitelnou pro okolí. Ideální je, pokud se všechny složky řeči i výslovnost podaří upravit do nástupu školní docházky. Aby nesnáze v jazykových schopnostech a výslovnosti nečinily dětem potíže při osvojování si čtení, psaní a tím neměly nepříznivý dopad na jejich psychiku. Neblahý vliv může mít jak pozdní zahájení logopedické péče, tak i předčasné působení a tlak na správnou výslovnost u dítěte s nezralým nervovým systém.
V rámci diagnostiky zjišťujeme příčiny opožděného vývoje řeči a poruch výslovnosti ve spolupráci s lékařem foniatrem, ORL lékařem, neurologem, klinickým psychologem. Spolupracujeme také s ortodontisty, fyzioterapeuty, stomatochirurgy, plastickými chirurgy, pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálně pedagogickými centry. Mnohdy však rodičům stačí poradit, jak s dítětem komunikovat a co povzbudit v jeho všeobecných schopnostech a dovednostech, a tak nastartovat správnou cestu řečového vývoje.
Předpokladem správné výslovnosti i vývoje řeči je celková obratnost a pohyblivost dítěte při běhání, skákání, házení míčem, jízdě na kole a dalších pohybových aktivitách. Důležitá je zručnost při kreslení, stříhání, uchopování drobných předmětů a dílků stavebnic a manipulaci s nimi. Rozlišování jemných detailů zrakem a sluchem. Nezaměřujeme se tedy jen na oblast mluvidel. U opožděného vývoje řeči nás zajímá také schopnost sdílení s druhou osobou, navazování zrakového kontaktu, reakce na jméno, ukazování, snaha dítěte domluvit se gesty a mimikou tváře. Proto i při terapii postupujeme dle zásady vývojovosti a navazujeme na vývojový stupeň, kterého dítě v dané oblasti dosáhlo, ten dále rozvíjíme a stavíme tak základy pro vyjadřovací schopnosti a správnou výslovnost, která je vrcholem ve vývoji řeči dítěte. Logopedie je jeden z mála oborů zdravotnictví, kam chodí děti rády, snažíme se je stimulovat prostřednictvím hry a zábavy.
Pomáháme také při potížích s plynulostí řeči - jejím rychlým tempem nebo koktavostí. Při hlasových poruchách, vrozených rozštěpech rtu, čelisti a patra. U dospělých řešíme řečové obtíže vznikající po mozkových příhodách, úrazech, operacích mozku a degenerativních onemocněních mozku.
Poskytovaná logopedická péče je hrazena zdravotními pojišťovnami. Klienty přijímáme na doporučení dětského lékaře, foniatra nebo jiného odborného lékaře. K návštěvě u nás je potřeba předem se telefonicky objednat. Specializovanou zdravotní péči v oblasti narušené komunikační schopnosti Vám poskytnou klinické logopedky:
Mgr. Alice Kolaříková - tel. č. 518 601 345,
Mgr. Martina Holubová - tel. č. 518 601 346.KDY NAVŠTÍVIT KLINICKÉHO LOGOPEDA S DÍTĚTEM?

Ihned – bez ohledu na věk:
- při zakoktávání;
- při tvorbě hlásek na jiném artikulačním místě. Například vkládání jazyka mezi zuby při výslovnosti hlásek CSZ, ČŠŽ nebo při výslovnosti hlásky R z krku, tzv. ráčkování.

V 18. měsících:
- při pozitivním screeningu na autismus (screening provádí dětský lékař).

Před 2. rokem:
- při potížích s příjmem jídla, žvýkáním, pitím, polykáním, zakašláváním se u jídla;
- pokud dítě delší dobu setrvává u kašovité stravy a odmítá kousky v jídle.

Ve 3. letech:
- slovní zásoba dítěte je malá, tvoří ji většinou jen dětská slůvka (bum, bác, ham...);
- nerozumí řeči;
- řeč dítěte je nesrozumitelná;
- netvoří dvojslovné věty (máma ham, táta pá...);
- nevysloví hlásky – H, CH, KG, FV.

Ve 4. letech:
– dítě užívá nesprávný slovosled ve větě;
– nesprávně skloňuje, časuje, zaměňuje osoby, mužský a ženský rod, neužívá zvratné sloveso „se“, předložky;
- obtížně se vyjadřuje;
- nevyslovuje hlásky – Bě Pě Vě, ŤĎŇ, L.

Kolem 5. roku:
- dítě neužívá hlásky ČŠŽ;
- neužívá hlásky CSZ, R a Ř.