Tisk článku

Výplata důchodů ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče
Výplatu důchodu do zdravotnického zařízení upravuje § 116d zákona č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Pokud pobyt poživatele důchodu ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče trvá déle než 1 kalendářní měsíc nebo lze-li předpokládat, že tento pobyt bude trvat déle než uvedenou dobu, může poživatel důchodu, vyplácí-li se mu důchod v hotovosti, požádat o výplatu důchodu do tohoto zdravotnického zařízení.

Jestliže délka hospitalizace pacienta v Nemocnici Kyjov. splňuje jeho nárok na podání žádosti, umožní mu oddělení, na kterém je v té době hospitalizován, vlastní sepsání žádosti o vyplacení důchodu v hotovosti do zdravotnického zařízení. Žadatel musí být schopen tuto žádost sepsat a podepsat. Vyplněnou a potvrzenou žádost o výplatu důchodu zašle oddělení provozovně držitele poštovní licence – poště dle místa výplaty, zpravidla v místě bydliště pacienta. Nemocnice Kyjov převezme důchod prostřednictvím Podatelny. Pracovníci Podatelny bezprostředně po obdržení důchodu zajistí předání kompetentní osobě na oddělení, kde je pacient hospitalizován a kde se provede jeho předání pacientovi, spolu se zápisem o předání důchodu.


V případě, že poživatel důchodu požádá o uložení důchodu nebo není schopen důchod sám převzít, zajistí pracovníci Nemocnice Kyjov jeho uložení v trezoru nebo na depozitním účtu.


Nelze, aby příbuzní pacienta na příslušné poště požádali o zaslání důchodu do nemocnice, aniž by byla pacientem podána žádost. Někdy totiž stav pacienta neumožní podání žádosti ani převzetí důchodu proti jeho podpisu. Pak nelze dosílku důchodu uskutečnit a je nutné, aby příbuzní řešili vyzvednutí důchodu z pošty jinými způsoby, zejména aby požádali o ustanovení statutu zvláštního příjemce důchodu na obecním nebo městském úřadě v místě trvalého bydliště pacienta.


Není-li důchod z pošty vyzvednut je pošta povinna uložit 2 důchody po sobě jdoucí, třetí důchod poté vrací společně s předchozími uloženými důchody na Českou správu sociálního zabezpečení v Praze. Výplata důchodu se tak zastavuje do doby, než se příjemce důchodu přihlásí – musí požádat ČSSZ o zpětnou výplatu důchodu (trvá 2 – 3 měsíce a další důchod není vyplacen).


         14293