Tisk článku

VNITŘNÍ ŘÁD


Vážení pacienti,

vítáme Vás v naší nemocnici a děkujeme za důvěru, kterou jste nám projevili. Naší snahou je
svědomitě o Vás pečovat a zlepšit nebo navrátit Vám co nejdříve zdraví. Zaručujeme Vám naprostou
důvěrnost a ochranu všech údajů o Vaší osobě. K léčbě bude přistupováno s veškerou diskrétností
a s maximálními ohledy na Vaše soukromí.
K úspěchu léčby můžete přispět i Vy sami zejména svým pozitivním přístupem, spoluprací s našimi
zdravotnickými pracovníky a dodržováním pravidel vnitřního řádu, který je závazný pro všechny
pacienty.

1. Před ambulantním ošetřením či přijetím k hospitalizaci si připravte platný občanský průkaz,
průkaz Vaší zdravotní pojišťovny, všechny dostupné doklady o Vaší nemoci (zvláště od lékařů
mimo nemocnici), doporučení k přijetí a potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti, pokud
Vám bylo vystaveno.

2. Pokud jste samoplátce, předem to oznamte ošetřujícímu personálu. Péče Vám bude poskytnuta
na základě platného ceníku Nemocnice Kyjov.

3. V rozsahu, který povoluje zákon, máte právo odmítnout léčbu a současně být informován
o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí. Toto rozhodnutí musí být písemné a nazývá se reverz.

4. Po přijetí do nemocnice odevzdejte své šaty ošetřujícímu personálu na oddělení. Ten se postará o jejich úschovu dle zvyklostí oddělení a zapůjčí Vám potřebné nemocniční prádlo. Na některých odděleních lze používat vlastní prádlo za předpokladu, že jste schopni zajistit jeho potřebnou výměnu. Máte-li u sebe při přijetí do nemocnice větší částku peněz (více než 1.000 Kč) nebo cenné předměty, je nutné, abyste o tom informovali sestru, která zajistí jejich úschovu. Pokud tak neučiníte a cennosti si necháte u sebe, přebíráte odpovědnost za případnou ztrátu. Je zakázáno přinášet to nemocnice jakoukoliv zbraň (jak funkční tak
nefunkční či maketu zbraně), pokud z neznalosti máte u sebe při příjmu k hospitalizaci
jakoukoli zbraň (funkční, nefunkční či maketu zbraně), informujte ošetřující personál
a postupujte podle jeho pokynů. O přinesených lécích uvědomte sestru a Vašeho
ošetřujícího lékaře, který rozhodne o tom, zda tyto léky budete užívat během hospitalizace.

5. Při přijetí na lůžkové oddělení Vám bude na zápěstí připevněn identifikační pásek.

6. Některá oddělení umožňují hospitalizaci v pokoji s nadstandardním vybavením. V tomto případě
je nutný finanční příspěvek dle platného ceníku Nemocnice Kyjov. Platný ceník Nemocnice Kyjov je na webu Nemocnice Kyjov nebo se můžete informovat u vrchní či staniční sestry.

7. Máte právo na čisté lůžko, ale máte také povinnost udržovat čistotu. Výměna osobního i ložního
prádla se provádí podle potřeby, minimálně jedenkrát týdně. Udržujte, prosím, čistotu na pokojích, chodbách, toaletních zařízeních a v ostatních prostorách nemocnice. Neodhazujte papíry nebo jiné odpadky na zem, neodhazujte hygienické vložky nebo zbytky jídel do klozetových mís apod. Dodržujte třídění odpadků a vhazujte je pouze do košů k tomu určených dle druhu odpadu.

8. Stravu a dietu Vám určuje Váš ošetřující lékař, konzultaci o dietě Vám může poskytnout nutriční
terapeut. Léčebná dieta je podstatnou části Vaší léčby a je tedy ve Vašem zájmu, abyste dodržovali dietní doporučení a nenarušovali tak průběh léčení.

9. Během hospitalizace je zakázáno požívat alkoholické nápoje nebo návykové látky. Ve všech prostorách nemocnice včetně venkovních je zakázáno kouřit.

10. Ticho a klid jsou nezbytnými pomocníky při léčbě. Nerušte proto ostatní nemocné hlučným chováním, mobilní telefonní přístroj používejte tak, abyste neobtěžovali ostatní pacienty na pokojích. Respektujte noční klid od 22.00 do 6.30 hod.

11. Máte právo být informován o způsobu léčby, plánovaných vyšetřeních a zákrocích. Váš ošetřující lékař Vás seznámí se všemi potřebnými údaji i se všemi léčebnými alternativami tak, abyste se před zahájením každého diagnostického a léčebného postupu mohli svobodně rozhodnout, zda s ním souhlasíte.
U některých zákroků a vyšetření je potřebný písemný souhlas.

12. Jste povinni dodržovat individuální léčebný postup a pravdivě informovat ošetřující zdravotnický
personál o dosavadním vývoji Vašeho zdravotního stavu, včetně informací o všech Vašich nemocech, zvláště pak infekčních.

13. Vaše léčba v Nemocnici Kyjov může být ukončena v případě, že závažným způsobem omezíte
práva ostatních pacientů či úmyslně a soustavně nedodržujete navržený individuální léčebný postup.

14. Pokud máte smyslové nebo tělesné postižení a využíváte psa se speciálním výcvikem, máte
právo během hospitalizace, s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav, na doprovod a přítomnost psa u sebe. Je ale nutné, abyste si zajistili veškerou péči o psa sami, včetně venčení, krmení apod. Na odd. JIP a ARO přítomnost asistenčního psa není možná vůbec.

15. Zdržujte se, prosím, hlavně na svých pokojích nebo v prostorách oddělení. Pokud máte povoleny vycházky, dodržujte určenou dobu. Svůj odchod mimo oddělení hlaste službu konající sestře. Je zakázáno se z nemocnice vzdalovat bez povolení lékaře. V takovém případě může být Vaše hospitalizace ihned ukončena.

16. Příbuzní Vás mohou navštívit každý den v době návštěvních hodin. Po domluvě s ošetřujícím
personálem jsou možné i individuální návštěvy, a to s ohledem na Váš zdravotní stav. Návštěvy
se musí řídit pokyny zdravotnických pracovníků oddělení, aby neporušily práva ostatních pacientů, poskytování zdravotních služeb a provoz oddělení. Na anesteziologickoresuscitačním oddělení a jednotkách intenzivní péče jsou povoleny návštěvy jen se souhlasem ošetřujícího lékaře omezenému počtu osob. Z hygienicko-epidemiologických důvodů může ředitel nemocnice návštěvy bez předchozího upozornění zakázat.

17. Pacient, popřípadě zákonný zástupce pacienta, osoba určená pacientem, osoba blízká
pacientovi nebo osoba ze společné domácnosti jsou povinni prokázat svou totožnost
občanským průkazem, jestliže o to zdravotnický pracovník požádá.

18. O propuštění z nemocničního léčení Vás bude informovat ošetřující lékař, který Vám předá
potřebné informace o dalším postupu léčby. Při propuštění z nemocnice odevzdáte všechny
zapůjčené předměty a bude Vám proti potvrzení, které jste obdrželi při přijetí, vráceno šatstvo
a cenné věci, které jste odevzdali na oddělení do úschovy. Po propuštění kontaktujte do 3 dnů
Vašeho praktického lékaře, jedině tak bude zajištěna návaznost léčby.

19. V naší nemocnici pracuje také zdravotně-sociální pracovnice, kterou můžete kontaktovat
prostřednictvím ošetřujícího personálu oddělení. Pomůže Vám s řešením sociálních problémů,
které vznikly v souvislosti s Vaším onemocněním.

20. Při pobytu v nemocnici dodržujte, prosím, obvyklé společenské konvence. Respektujte
soukromí a práva ostatních pacientů, berte ohled na jejich nemoc a potíže s ní spojené. Šetřete
nemocniční zařízení a inventář. Škoda Vámi způsobená, Vám bude dána k úhradě.

21. V případě, že máte u sebe mobilní telefon, tak v průběhu všech vyšetření včetně lékařské
vizity na pokoji, ošetření, příp. rehabilitační péče, musí být mobilní telefon vypnutý. V případě, že
jste na pokoji s dalším pacientem/pacienty, musí mít všichni pacienti vypnutý mobil v průběhu vyšetření včetně lékařské vizity na pokoji, ošetření, příp. rehabilitační péče, poskytované některému z pacientů. Pořizovat obrazový nebo zvukový záznam zaměstnanců nemocnice je povoleno jen s jejich výslovným předem uděleným souhlasem.

22. Pokud máte nějaké připomínky nebo stížnosti, svěřte je, prosím, staniční nebo vrchní sestře,
popřípadě primáři oddělení. Máte také právo obrátit se na náměstka pro ošetřovatelskou péči,
náměstka pro léčebnou péči, popřípadě ředitele Nemocnice Kyjov.

23. V případě, že ústavní hygienik zavede dle aktuální epidemiologické situace preventivní
opatření, jste povinni je dodržovat.

Děkujeme Vám za spolupráci, přejeme příjemný pobyt a brzké uzdravení.