Tisk článku

RADY PRO PACIENTY


Před přijetím
Do nemocnice se řiďte radami vašeho praktického (ambulantního) lékaře. K přijetí se dostavte v  určenou dobu.

Při nástupu
Potřebujete občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, jméno a adresu vašeho ošetřujícího lékaře, potvrzení o pracovní neschopnosti (pokud vám bylo vystaveno), doporučení k přijetí a výsledky vašich vyšetření, osobní potřeby, toaletní potřeby, přezůvky, pokud chcete pyžamo nebo noční košili, župan.

Cenné věci
Doporučujeme si vzít s sebou jen menší částky peněz a nebrat žádné cennosti. Větší částky peněz, předměty z drahých kovů, kreditní karty, vkladní a šekové knížky je možno uložit do úschovy v pokladně nemocnice nebo u staniční sestry.

Po přijetí
Na oddělení vám bude přiděleno lůžko a budete informováni, kdo je vaším ošetřujícím lékařem. Lékař a sestra vás seznámí s postupem vyšetřování, léčby a způsobem přípravy na vyšetření nebo operaci. Léky používejte dle pokynů. Máte právo vědět, jaké léky užíváte.

Poskytování informací
Zaměstnanci NK jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s poskytováním zdravotní péče s výjimkou, kdy skutečnosti sdělují se souhlasem ošetřované osoby nebo pokud byl této povinnosti zdravotnický zaměstnanec zproštěn nadřízeným orgánem v důležitém státním zájmu.

Pacient má právo na poskytnutí veškerých informací shromážděných ve zdravotnické dokumentaci vedené o jeho osobě a v jiných zápisech, které se vztahují k jeho zdravotnímu stavu. Za osoby mladší 18 let nebo osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům mají právo na informaci jejich zákonní zástupci, pokud zde není podezření na syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte/osoby.

Pacient, případně jeho zákonný zástupce rozhoduje o tom, kterým osobám budou informace o jeho zdravotním stavu sděleny. Jeho rozhodnutí je uvedeno písemnou formou ve formuláři Souhlas s poskytováním informací a s nahlížením do dokumentace. Současně je při příjmu přidělen ověřovací kód pro případ telefonické žádosti o informace o zdravotním stavu pacienta. Kód je předán pacientovi (zákonnému zástupci) nebo doprovodu (pokud není pacient schopen převzít).

Ambulantnímu pacientovi je v případě potřeby přiděleno během ambulantního ošetření heslo. Po sdělení hesla pacientem je mu zdravotnický pracovník oprávněn telefonicky předat informace o výsledcích provedených vyšetření, dalším postupu atd.

V případě, kdy pacient není schopen určit osoby, které mají být informovány (např. pacient v bezvědomí), jsou informace sdělovány osobám blízkým (tj. rodič, sourozenec, manžel nebo registrovaný partner). Zdravotnický personál je oprávněn ověřit si totožnost osoby, která osobně žádá informace, např. průkazem totožnosti.

Dietní režim
Předepsaná dieta je součástí léčby, proto dbejte, aby na pokoji nezůstaly zbytky jídel, které vám přinesou příbuzní; mohlo by to ohrozit vaše zdraví.

Prádlo
Vaše vlastní prádlo a zavazadla si uložte buď na určeném místě příslušného oddělení nebo v centrální šatně. Při propouštění odevzdejte ústavní prádlo a předměty, které vám byly zapůjčeny.

Při propuštění
Z nemocnice budete informováni o dalším doporučeném léčení a obdržíte písemnou propouštěcí zprávu pro ošetřujícího lékaře.