Tisk článku

Pacienti - práva a povinnosti

 

 PRÁVA PACIENTŮ NEMOCNICE KYJOV             

 

   Pacient má právo:

1.  aby mu byly veškeré zdravotní služby poskytovány pouze na základě jeho svobodného a informovaného souhlasu. Výjimky jsou stanoveny pouze zákonem,

2.  aby mu byly zdravotní služby poskytovány na náležité odborné úrovni, tzn. podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti,

3.  na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb, a to v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb,

4.  vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než který mu poskytuje zdravotní služby,

5.  být seznámen s vnitřním řádem Nemocnice Kyjov,

6.  na nepřetržitou přítomnost svého zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen (je-li osobou nezletilou)

7.  na nepřetržitou přítomnost opatrovníka, popřípadě osoby určené opatrovníkem (je-li osobou s omezenou svéprávnosti).

8.  na přítomnost osoby blízké nebo osoby, kterou určí, nebude-li přítomnost těchto osob v rozporu s vnitřním řádem a nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb,

9.  být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění nebo které jsou z veřejného zdravotního pojištění hrazeny částečně a o způsobu jejich úhrady,

10. znát jméno a příjmení zdravotnických pracovníků, jiných odborných pracovníků a osob připravujících se v Nemocnici Kyjov na výkon zdravotnického povolání, které jsou přímo zúčastněny na poskytování zdravotních služeb,

11. odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny, a osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka,

12. přijímat v Nemocnici Kyjov návštěvy, a to s ohledem na svůj zdravotní stav a v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatnich pacientů,

13. přijímat v Nemocnici Kyjov duchovní péči a duchovní podporu od duchovních církví a náboženských společnosti registrovaných v České republice nebo od osob pověřených výkonem duchovenské činnosti v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů, a s ohledem na svůj zdravotní stav

14. na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb

15. požadovat, aby při poskytování zdravotních služeb nebyla přítomna osoba, o které pacient uvádí, že jde o osobu, která ho týrá nebo jinak zneužívá či zanedbává (jde-li o pacienta s omezenou svéprávností nebo nezletilého).
      

            

POVINNOSTI PACIENTŮ NEMOCNICE KYJOV

Pacient a jeho doprovod je při poskytování zdravotních služeb povinen:

1.  dodržovat navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas

2.  řídit se vnitřním řádem,

3.  pravdivě informovat ošetřujícícho zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb,

4.  nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky a podrobit se na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetřením za účelem prokázání, zda je nebo není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek,

5. uhradit Nemocnici kyjov cenu poskytnutých zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů, které mu byly poskytnuty s jeho souhlasem,

6.  prokázat se s občanským průkazem; pokud pacient neprokáže svoji totožnost a nebude se jednat o neodkladnou péči, může Nemocnice Kyjov poskytnutí zdravotní služby odmítnout

7.  neopouštět oddělení bez vědomí zdravotnického personálu,

8.  zdržet se útoků na cizí majetek, ať už se jedná o krádeže či úmyslná poškození,

9.  respektovat právo jiných osob na ochranu osobnosti, soukromí a zachování intimity,

10. svým chováním nenarušovat řádný průběh zdravotní péče poskytované jiným pacientům,

11. vytvořit podmínky, které jeho blízký potřebuje k řádném průběhu poskytované zdravotní péče (jde-li o doprovod pacienta).