Tisk článku

Oznámení protiprávního jednání - ochrana oznamovatelů „whistleblowing“


V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Dne 1.8.2023 vstoupil v účinnost zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, který provádí uvedenou směrnici do českého právního řádu. Podle této směrnice a tohoto zákona je účinná a komplexní ochrana whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, podstatným prvkem boje proti korupci a součástí fungujícího právního státu.
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace pro účely podávání oznámení o případném protiprávním jednání zřídila vnitřní oznamovací systém a jmenovala následující příslušnou osobu, tj. osobu odpovědnou za přijímání a řešení oznámení.

Příslušnou osobou v Nemocnici Kyjov je jmenován právník Nemocnice Kyjov

Oznámení musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání, které
a) má znaky trestného činu,
b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000,- Kč,

c) porušuje Zákon o ochraně oznamovatelů, nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis EU v oblasti:


1.    finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
2.    daně z příjmů právnických osob,
3.    předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
4.    ochrany spotřebitele,
5.    souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
6.    bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
7.    ochrana životního prostředí,
8.    bezpečnosti potravin a krmiv, zdraví a ochrany zvířat a jejich zdraví,
9.    radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
10.    hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
11.    ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
12.    ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
13.    ochrany finančních zájmů EU,
14.    fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva EU.

Oznamovatelem v Nemocnice Kyjov mohou být osoby:
-    zaměstnané v Nemocnici v rámci závislé práce vykonávané v základním pracovněprávním vztahu,
-    vykonávající funkce v orgánech Nemocnice,
-    ucházející se o zaměstnání v Nemocnici,
-    vykonávají dobrovolnickou činnost v Nemocnici,
-    vykonávající odbornou praxi
-    vykonávající stáž

Pokud v rámci Nemocnice Kyjov, odhalíte možné pochybení, případně se o něm dozvíte, nebo máte přiměřené důvody domnívat se, že k pochybení došlo, vyzýváme Vás, abyste tento incident neprodleně oznámili.

Oznámení lze činit následujícím způsobem:
a) elektronicky e-mailem na e-mailovou adresu oznameni(zavináč)nemkyj.cz, kterou jsme zřídili výhradně k přijímání Oznámení,
b) telefonicky prostřednictvím telefonické linky 518 601 236, v běžné pracovní době v pracovní den
c) písemně, poštou zaslanou na adresu: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, právník nemocnice, Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov – tedy přímo k rukám právníka;
d) požádá-li o to oznamovatel, bude mu umožněno podat oznámení i osobně, po předchozí domluvě
e) oznámení je možné podat rovněž prostřednictvím příslušného útvaru ministerstva spravedlnosti

Bylo-li oznámení podáno prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Nemocnice Kyjov, je zajištěna:
- ochrana totožnosti oznamovatele;
- ochrana před případnými odvetnými opatřeními vedenými vůči oznamovateli a dalším osobám, kterým tato ochrana náleží podle právních předpisů.

Vnitřní oznamovací systém řeší interní směrnice Nemocnice Kyjov.

Formulář ke stažení.

Oznámení je také možné podat elektronicky vyplnění formuláře níže.

Oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb.