Tisk článku

Nahlížení do zdravotnické dokumentace a pořizování kopií
Nahlížet do ZD, pořizovat kopie a žádat o výpisy ze zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi může (dále jen oprávněná osoba):

  • pacient/jeho zákonný zástupce,
  • osoba určená pacientem v Souhlasu s hospitalizací,
  • osoba blízká – pokud ŽIJÍCÍ pacient nemohl s ohledem na svůj zdravotní stav určit osobu, která může být informována o jeho zdravotním stavu (např. pacienti přijatí v bezvědomí),
  • osoba blízká ZEMŘELÉMU pacientovi – pokud pacient za života nevyslovil přímo zákaz poskytovat informace této konkrétní osobě,
  • Policie ČR – pouze s písemným souhlasem pacienta samotného /zákonného zástupce nebo
    s písemným souhlasem soudu.

Pokud ošetřující personál obdrží od oprávněné osoby žádost o nahlížení do zdravotnické dokumentace, informuje ošetřujícího nebo službu konajícího lékaře. Zdravotnický personál poté dohodne s žadatelem vhodný čas tak, aby nebylo narušeno poskytování zdravotní péče jiným pacientům. Případné dotazy zodpovídají zdravotničtí pracovníci pouze v rozsahu své odborné způsobilosti. Zdravotnický personál je oprávněn ověřit si totožnost žadatele průkazem totožnosti.

Během celé doby nahlížení do zdravotnické dokumentace nesmí nahlížející osoba zůstat bez přítomnosti zdravotnického personálu (sestra nebo lékař).

Během nahlížení si oprávněná osoba může vlastními prostředky pořizovat kopie zdravotnické dokumentace (např. focení na mobil) nebo může oprávněná osoba požádat o zhotovení kopií. Náklady na vyhotovení kopií hradí žadatel podle platného Ceníku Nemocnice Kyjov (dále jen "NK"). Platba je realizována na pokladně NK nebo u vedoucího zdravotnického pracovníka nelékařských oborů (hlavní sestra). Lhůta pro zhotovení kopií je 30 dnů. Vyhotovení kopií celého chorobopisu je realizováno VŽDY prostřednictvím sekretariátu (na základě písemné žádosti). Pokud si žadatel kopie nemůže osobně vyzvednout, zašle mu na vyžádání pracovník sekretariátu kopie poštou na dobírku a s doručenkou.