Tisk článku

Zákon č.372/2011

Dne 1.4.2012 vstupuje v platnost a účinnost nový zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.


Součástí tohoto zákona je i velmi přísná legislativní/právní úprava poskytování zdravotní péče/zdravotních služeb dětem.
Nezletilému pacientovi nebo pacientovi zbaveného způsobilosti k právním úkonům lze poskytnout zdravotní péči bez souhlasu zákonného zástupce, pouze pokud se bude jednat o neodkladnou péči.
Zákon vyžaduje, aby byl poskytnut souhlas obou rodičů k poskytnutí zdravotních služeb, které mohou podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho života.
 
Upozorňujeme proto na skutečnost, že:
1)Informovaný souhlas s hospitalizací, s operačním výkonem a souhlas s podáním narkózy musí být podepsán oběma rodiči nezletilého dítěte.
2) Poskytovatel zdravotních služeb je povinen zjistit názor nezletilého  pacienta, který je s ohledem na svůj věk schopen vnímat situaci a vyjadřovat se. V případě, že dítě nesouhlasí s poskytnutím služeb, musí být výkon odložen a tato skutečnost nahlášena soudu.
3) Dítěti/nezletilému pacientovi nebude poskytnuta zdravotní péče v případě absence obou rodičů, kteří by udělili kvalifikovaný souhlas s výkonem. Je možné, aby si rodič zajistil souhlas/plnou moc druhého rodiče s výkonem, který má být dítěti proveden, případně úředně ověřenou „univerzální“ plnou moc. Toto neplatí pro případ neodkladné péče, kterou lze poskytovat i bez souhlasu zákonného zástupce.