Tisk článku

Stížnosti

Stěžovatelem, tedy osobou podávající stížnost v Nemocnici Kyjov proti postupu při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami, může být: 

1. pacient
2. zákonný zástupce pacienta
3. osoba blízká (v případě, že pacient nemůže stížnost podat s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel)
4. osoba zmocněná pacientem a zaměstnanec.

Stížnosti v nemocnici v běžné pracovní době od 7.00 hod do 15. 30 hod zpravidla přijímá, úředně eviduje a zajišťuje jejich správné a včasné vyřízení pracovnice sekretariátu. Povinnost přijímat stížnosti a podílet se na jejich zajištění jejich vyřízení však má každý vedoucí pracovník. Mimo pracovní dobu, v době ÚPS je za příjímání stížnosti odpovědný vedoucí sloužící lékař příslušného oddělení.

Stížnost je možné podat ústně s provedením stručného písemného záznamu o stížnosti. K tomuto účelu využijte přiložený formulář.

Stížnost je možné podat písemně s doručením na sekretariát nemocnice k dalšímu zpracování. Telefonická stížnost nemůže být považována za podanou, je nutno ji podat osobně na sekretariátě nemocnice nebo písemnou formou.

Stížnost musí být vyřízena do 30 dnů ode dne doručení nemocnici. Lhůta 30 dnů může být prodloužena o dalších 30 dnů, pouze v odůvodněných případech, vždy se souhlasem ředitele. O této skutečnosti musí být stěžovatel písemně informován. Pokud není nemocnice příslušná k vyřízení stížnosti, postoupí stížnost do 5 dnů ode dne jejího obdržení věcně příslušnému orgánu. Stěžovatel musí být o této skutečnosti informován.

Stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile po jejím prošetření byla učiněna opatření potřebná k odstranění zjištěných závad a stěžovatel je o tom vyrozuměn. O vyřízení musí být stěžovateli podána zpráva v uvedených lhůtách, a to i v případě neoprávněné stížnosti.

Další informace viz Směrnice Přijímání a vyřizování stížností, dostupná na sekretariátu nemocnice.

Stížnost je také možné podat elektronicky vyplnění formuláře níže.

Údaje stěžovatele